GWO Certifiering

Flodmans El & Energi är certifierade efter GWO Standard.

Bakgrund

GWOGlobal Wind Organisation (GWO) är en sammanslutning av ägare och tillverkare av vindturbiner i syfte att stödja en skadefri arbetsmiljö inom vindkraftsindustrin. GWO har utvecklat en standard för grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety Training) för att ge personal, som jobbar i vindkraftverk, tillräckliga kunskaper för att erhålla detta mål.
Standarden gavs ut i februari 2012 av de 13 grundarföretagen Acciona, AES, DONG Energy, E.ON, Fred Olsen, Gamesa, GE, Repower, Siemens Wind Power, Statoil, Suzlon, Vattenfall och Vestas. Rope Access Sverige Safety Training AB blev i november 2012 först i Sverige med att bli GWO-certifierade.
Syftet med denna standard är att utveckla en gemensam utbildning för hälsa och säkerhet som en viktig och nödvändig väg framåt för att minska riskerna för personal som arbetar ute i vindturbiner.
Denna standard beskriver de krav på grundläggande säkerhetsutbildning inom vindkraftsindustrin som rekommenderas av GWO. Om den nationella lagstiftningen ställer högre krav på utbildning, skall utbildningsleverantören införliva dessa krav i utbildningen.
Standarden innehåller fem moduler, varav Rope Access Safety Training är certifierade för de fyra första.

Manual Handling, 4 tim2015-04-08 06.47.40
Fire Awareness, 4 tim
Working at Heights, 16 tim
First Aid, 16 tim
(Sea Survival, 12 tim)

Manual handling (arbetsergonomi) – mål med modulen

 • Förstå innebörden av lagstiftningen och vikten av att följa den
 • Förstå vilka moment i arbetsmiljön som kan öka risken för muskel- och skelettskada
 • Förstå vikten av god arbetsteknik för att undvika ovanstående
 • Kunna känna igen kroppens signaler på överbelastning och veta vilka åtgärder som bör vidtas
 • Att praktiskt kunna lösa olika arbetsergonomiska problem i vindkraftsmiljön
 • Förstå träningens betydelse för att minska risken för belastningsbesvär

Fire Awareness (brandkunskap) – mål med modulen

 • Förstå innebörden av lagstiftningen
 • Ha kunskap om olika brandtyper
 • Kunna hantera olika släckmedel beroende av brandtyp
 • Förstå fysiken bakom brand- och brandgasspridning
 • Brandrisker och utrustning i ett vindkrafttorn
 • Kunna använda pulver- och kolsyresläckare samt brandfilt.
 • Kunna evakuera på rätt sätt i händelse av brand.

Working at heights (arbete på höjd – mål med modulen

 • Risker och faror vid jobb i vindkraftverk
 • Lagstiftning gällande höghöjdsarbete
 • Identifiera personlig skyddsutrustning
 • Ta på, förvara, inspektera och använda PPE (personlig skyddsutrustning).
 • Säkert beteende i tornstege och bedömning av förankringspunkter
 • Korrekt användning av evakueringsutrustning
 • Korrekt och säkert agerande i räddningssituation

First Aid (första hjälpen/sjukvårdsutbildning) – mål med modulen

 • Kunna utföra första hjälpen i enlighet med gällande riktlinjer.
 • Kunna identifiera och förklara normal funktion, symptom och tecken på mer eller mindre allvarliga skador och sjukdomar.
 • Kunna visa rätt flöde av handlingar vid en nödsituation i torn eller nacell.
 • Kunna utföra livräddande första hjälpen enligt L-ABCDE.
 • Kunna använda en AED (defibrillator) på korrekt sätt.
 • Kunna använda rätt utrustning och teknik vid ett skarpt sjukdoms- eller olycksscenario.