Miljöpolicy

 copy-Flodmans-el-Energi.gif MILJÖPOLICY

 

Denna miljöpolicy gäller hela Flodmans El & Energi och alla dotterbolag i Sverige.

Syfte

Flodmans El & Energi ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer och arbeta för ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Vi vill att Flodmans El & Energi ska uppfattas som aktiv och trovärdig i sitt miljöarbete både:

 • internt för en fortsatt satsning på miljö- och hälsoanpassning av verksamheten
 • externt för en minskad miljöpåverkan (vid produktionen) av våra tjänster/produkter.

Mål

Flodmans El & Energi ska fortsätta förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar.

Medel – ett systematiskt arbete

Ett systematiskt miljöarbete i Flodmans El & Energi innebär att:

 • Gällande miljölagstiftning, andra aktuella regler och krav utgör miniminivå i Flodmans El & Energis miljöarbete.
 • VD eller/och annan utsedd ansvarig formulerar årliga konkreta mål för Flodmans El & Energi s miljöarbete.
 • Ständiga förbättringar ska vara vägledande för oss i ett successivt utökat miljöarbete.
 • VD eller/och annan utsedd ansvarig ansvarar att denna miljöpolicy och de aktuella målen efterlevs och successivt revideras.
 • Arbetstagare ska ges kontinuerlig utbildning och information om aktuell lagstiftning och andra regler samt ges kunskap om konkreta aktiviteter och miljöförbättrande insatser för arbetets utförande.
 • VD eller/och annan utsedd ansvarig gör årliga utvärderingar och revisioner av Flodmans El & Energi s miljöarbete utifrån utökade och nyformulerade mål.

Utgångspunkter och principer

 • Att vi strävar efter att förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten utifrån miljöhänsyn.
 • Att vi följer den s.k. utbytesprincipen, vilken betyder att kontinuerligt byta ut äldre sämre fungerande teknik mot nyare och mer miljövänlig teknik och utrustning.
 • Att miljöarbetet följer den s.k. försiktighetsprincipen, vilket betyder att undvika riskfylld produktion eller verksamhet, och istället hitta säkrare arbetssätt och metoder.
 • Att alla arbetstagare med externa kontakter, samarbetspartner, leverantörer och kunder, åtar sig att samarbeta med dessa i syfte att också öka deras miljömedvetenhet och stödja dem i att minska sin miljöbelastning vid användningen av våra tjänster/produkter.

Åtaganden och Insatser

Flodmans El & Energi s miljöhänsyn innebär följande grundläggande åtaganden och konkreta insatser:

 • Att vi så långt det är möjligt undviker engångsartiklar och väljer miljögodkända kontorsmaterial och annat förbrukningsmaterial.
 • Att vi strävar efter en så låg energiförbrukning som möjligt, genom att exempelvis släcka lampor och inte låta datorer stå i vänteläge när arbetsdagen är slut.
 • Att arbetstagare använder kommunikationer med liten miljöbelastning, exempelvis kollektivtrafik till och från arbetet, e-post och videokonferenser istället för egen bil, vanlig post och resor till och från möten.
 • Att vi ställer rimliga och relevanta miljömässiga krav på våra leverantörer och tar miljömässiga hänsyn vid större investeringar, exempelvis vid inköp av ny arbets- eller kontorsutrustning.
 • Att vi lämnar sådant i verksamheten som låter sig återvinnas till återvinnings- och miljöstationer, exempelvis papper och kartong, batterier, elskrot, engångsglas etc.
 • Att vi tar hänsyn till återvinning av material och miljösäker avfallshantering samt att detta prioriteras framför exempelvis tillgänglighet och pris.
 • Att vi bara skriver ut nödvändiga dokument och där det är möjligt använder oss av dubbelsidig utskrift.

Mål för miljöarbete perioden/verksamhetsåret

Varje mål för miljöarbetet bör utformas SMART, dvs. specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt. Det betyder konkreta och specifika formuleringar och mål som går att följa upp och utvärdera. Arbetet med målen sätts sedan upp i en separat miljöhandlingsplan.

 

Mål för Flodmans El & Energi s miljöarbete under perioden/verksamhetsåret :

 

 

Policyn antagen

Ledningen på <Företaget>